Usługi

Obsługa księgowa firm transportowych

Jeżeli chodzi o usługi transportowe świadczone przez polskie firmy na terytorium Niemiec, w konteksiecie konieczności rejestracji to niemieckiego VAT,sytuacja jest zależna od kilku czynników.

Jeżeli Polska firma nie posiada siedziby na terytorium Niemiec a sprzedaje swoje usługi lub sprzedaje towary na rzecz niemieckich kontrahentów wówczas nie podlega obowiązkowi rejestracji VAT w niemieckim urzędzie skarbowym.
W takim przypadku zastosowanie ma tu Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT) ze stawka 0%. Usługi natomiast rozliczane powinny być ze stawka Reverse Charge, gdzie to nabywca ma obowiązek rozliczenia podatku VAT w niemieckim Urzędzie Skarbowym.

Sytuacja odmienna ma miejsce gdy na terytorium Niemiec odbywa się transport osób, wówczas bowiem obowiązek podatkowy powstaje w miejscu świadczenia usługi wraz z uwzględnieniem pokonanej odległości przez firmę transportowa.

Polska firma realizująca przewóz osób przez terytorium Niemiec, musi samodzielnie wykazać i rozliczyć niemiecki podatek VAT (Umsatzsteuer), bez względu na to czy świadczy takie usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności go-spodarczej (konsumentów), czy na rzecz niemieckiej firmy, albo jakiegokolwiek in-nego podmiotu.

W Niemczech mogą korzystać ze zwolnienia z podatku Umsatzsteuer tzw. małe firmy (Kleinunternehmern), to znaczy takie firmy których obroty (potencjalnie podlegające opodatkowaniu ) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 17500 EUR, a przewidywane obroty w bieżącym roku nie przekroczą 50000 EUR. Jednak zwolnienie to dotyczy jedynie firm posiadających siedzibę działalności na tere-nie Niemiec. Jednak należy pamietać ze zwolnienie to dotyczy tylko firm posiadających swoja siedzibę na terytorium Niemiec

Przewoźnicy korzystający z zasad ogólnych rozliczania podatku Umsatzsteuer są zobowiązani do :

  • zarejestrowania przedsiębiorcy w Finanzam’cie jako podatnika podatku Umsatzsteuer,
  • uzyskania na każdy autobus wykorzystywany do przewozu osób przez terytorium Niemiec zaświadczenia o którym tu mowa.
    Wspomniane zaswiadzenie ozanczane jest jako Bescheinigung über die umsatzsteuerliche Erfassung eines im Ausland ansässigen Unternehmers der grenzüberschreitende Personenbe-förderungen mit im Inland zugelassenen Kraftomnibussen ausführt (§ 18 Abs. 12 Satz 2 UStG)

Następnie przedsiębiorca ma obowiązek sporządzać i przesyłać elektronicznie do Finanzamt okresowe deklaracje VAT (Umsatzsteuer-Voranmeldung), miesięczne lub kwartalne, w terminie do 10. dnia następnego miesiąca.

Podobny obowiązek rejestracyjny dotyczy importu towarów z odprawą celną dokonywaną na terytorium Niemiec, nabycia w Niemczech towaru od dostawcy, który w innym państwie członkowskim jest zarejestrowany na potrzeby VAT, sprzedaży towarów w Niemczech na rzecz podmiotów niezarejestrowanych dla celów VAT oraz transport tych towarów, gdy wartość tej sprzedaży w roku kalendarzowym przekroczy 100 000 euro.

Firma B.A.U.M.S. Steuerberatung Poland Sp. z.o. oferuje pomoc we wszystkich formalnościach związanych z obowiązkiem rejestracji do niemieckiego VAT a następnie składania comiesięcznych deklaracji
W tym celu zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia oferty i warunków współpracy.

* Umieszczone na stronie informacje przedstawiają jedynie ogólny stan prawny i nie mogą być traktowanke jako porada prawna. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za aktualność kompletność zawartych tu informacji.