Lohnsteuer (Podatek PIT 4)

Podatek od wynagrodzeń: definicja

Podatek od wynagrodzeń to zaliczka na podatek dochodowy, którą pracodawca płaci w imieniu swojego pracownika i która jest należna od świadczeń pieniężnych i rzeczowych. Podatek od wynagrodzeń jest zatem podatkiem bezpośrednim, nakładanym na dochód z pracy. Wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracownika, podatek od wynagrodzeń stanowi różnicę między wynagrodzeniem brutto i netto i jest obliczany na podstawie różnych cech, które są obecnie obowiązkowo rejestrowane elektronicznie w ELStAM (Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale – elektroniczne cechy odliczenia podatku od wynagrodzeń).

Następujące cechy pracownika są istotne dla podatku dochodowego:

  • klasa podatkowa,

  • dodatek na dziecko,

  • kwota wolna od podatku i kwota dodatkowa,

  • składki na prywatne ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne,

  • przynależność kościelna.

Pracodawca jest zawsze odpowiedzialny za prawidłowe odprowadzanie podatku dochodowego i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jego niedopłatę. Stawka podatku od wynagrodzeń jest progresywna, co oznacza, że im więcej zarabia pracownik, tym wyższy procent podatku od wynagrodzeń. Jeśli jednak pracownik zarabia tylko minimum, wynagrodzenie to jest zwolnione z podatku od wynagrodzeń.

Pracodawca oblicza podatek od wynagrodzenia na podstawie informacji zawartych na elektronicznej karcie podatkowej. Tutaj cechy osobiste, takie jak stan cywilny, są rejestrowane za pomocą klas podatku od wynagrodzeń i brane pod uwagę przy obliczaniu podatku od wynagrodzeń. Pracodawca płaci należny podatek od wynagrodzeń z góry. Obniżające podatek ulgi podatkowe lub wydatki związane z dochodami są wnioskowane dopiero później – w tak zwanym rocznym wyrównaniu podatku od wynagrodzeń. Aby to zrobić, pracownik po prostu składa zeznanie podatkowe za poprzedni rok. W ten sposób można odzyskać część zapłaconego podatku od wynagrodzeń, ponieważ zeznanie podatkowe oblicza roczną kwotę podatku w taki sposób, że odpowiada ona podatkowi dochodowemu od otrzymanego wynagrodzenia.

Klasy podatku dochodowego

Klasa podatku dochodowego I

Klasa I podatku od wynagrodzeń jest najbardziej powszechną klasą podatku od wynagrodzeń dla osób samotnych i singli pozostających w stosunku pracy. Obejmuje ona wszystkich pracowników, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W przypadku par żyjących w niezarejestrowanym związku partnerskim, również obowiązuje klasa podatkowa I. Osoby rozwiedzione, w trwałej separacji lub owdowiałe są także przypisywane do I klasy podatkowej.

II klasa podatku dochodowego

Ta klasa podatku dochodowego dotyczy osób, które są samotnymi rodzicami po separacji, rozwodzie lub śmierci partnera i które nie mają innego opiekuna prawnego, mieszkającego w gospodarstwie domowym. Dla osób samotnie wychowujących dzieci II klasa podatkowa oznacza ulgę podatkową, ponieważ mogą one skorzystać z dodatkowej kwoty wolnej od podatku. Wniosek o przyznanie ulgi musi zostać złożony osobno przez osobę samotnie wychowującą dziecko w urzędzie skarbowym. Z chwilą ustania podstawy do skorzystania z ulgi, np. w związku z zawarciem nowego związku partnerskiego, osoba taka musi ponownie przejść do innej klasy podatkowej.

III klasa podatku dochodowego

Małżeństwa i osoby w zarejestrowanych związkach partnerskich są zgrupowane w tej klasie podatku od wynagrodzeń. W takim przypadku III klasa podatkowa ma zastosowanie do jednego partnera pod warunkiem, że drugi partner nie jest zatrudniony, jest samozatrudniony lub jest sklasyfikowany w V klasie podatkowej. III klasa podatkowa pozostaje w mocy w bieżącym roku kalendarzowym, nawet jeśli partner się rozstanie, rozwiedzie lub umrze. Zmiana musi jednak nastąpić w kolejnym roku. III klasa podatkowa jest odpowiednia dla partnera, który ma wyższe dochody (podział 60/40). Połączenie III i V klasy podatku dochodowego jest popularne wśród małżeństw, które są zatrudnione, a jeden z partnerów zarabia więcej niż drugi.

IV klasa podatku dochodowego

Ta klasa podatku dochodowego grupuje pary małżeńskie, które zarabiają mniej więcej tyle samo – klasyfikacja jest dokonywana automatycznie po zawarciu małżeństwa. Dodatek na dziecko w IV klasie podatkowej jest dzielony między obojga partnerów. Klasa podatkowa IV obejmuje również podklasę IV ze współczynnikiem. Ta klasa podatkowa może być stosowana po złożeniu wniosku. Klasa podatkowa IV ze współczynnikiem może być używana przez pary małżeńskie, które mają różne poziomy dochodów, ale chcą uniknąć dodatkowych płatności podatkowych, wynikających ze zmiany na kombinację III/V.

V klasa podatkowa

V klasa podatkowa jest możliwa wyłącznie dla partnerów pozostających w związku małżeńskim – i tylko w połączeniu z III klasą podatkową współmałżonka. Ulgi podatkowe są zarezerwowane dla partnera w III klasie podatkowej. Wspólnie oszacowany dochód partnerów skutkuje większą kwotą pozostającą w miesięcznym, bezpośrednim odliczeniu od podatku od wynagrodzeń niż w przypadku kombinacji IV/IV klasy podatku od wynagrodzeń. Nie należy jednak oczekiwać oszczędności podatkowych w wyrównaniu podatku od wynagrodzeń lub zeznaniu podatkowym, a wręcz przeciwnie, raczej dodatkowej płatności.

VI klasa podatku od wynagrodzeń

Pracownicy zatrudnieni na kilku etatach są grupowani w VI klasie podatkowej. Jest to klasa podatkowa z najniższymi ulgami podatkowymi i najwyższymi odliczeniami. W VI klasie podatkowej nie ma ani ulgi podstawowej, ani ulgi na dziecko. Druga praca z niższym dochodem powinna być umieszczona w tej klasie podatkowej.

Dla pracodawców: rejestracja podatku od wynagrodzeń

Podatek od wynagrodzeń musi zostać zarejestrowany i opłacony przez pracodawcę w urzędzie właściwym dla siedziby firmy – najpóźniej do 10. dnia następnego miesiąca. Rejestracja jest wymagana, gdy pracodawca przekazał wynagrodzenie pracownikom, ale urzędy dopuszczają wspomniane dziesięciodniowe przedłużenie. W zależności od kwoty podatku od wynagrodzeń zapłaconego w poprzednim roku, podatek od wynagrodzeń może być również zadeklarowany i zapłacony za dłuższy okres:

  • nie więcej niż 1.080 euro: rok kalendarzowy,

  • od 1 080 do 5 000 euro: kwartał,

  • od 5 000 euro: miesiąc.

Nasza kancelaria zajmuje się składaniem deklaracji Lohnsteueranmeldung dla firm. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny 690 028 326 bądź mailowy: Krystian.muszalik@baums.pl

Tags: No tags

Comments are closed.