Freistellungsbescheinigung

Aby ograniczyć nielegalne zatrudnienie w branży budowlanej, w 2002 r. wprowadzono podatek budowlany. Od tego czasu klienci projektu budowlanego muszą potrącić 15% kwoty faktury i wpłacić ją do urzędu skarbowego. Jeśli spełnione są określone warunki, wykonawcy budowlani mogą ubiegać się o certyfikat zwolnienia z urzędu skarbowego – Freistellungsbescheinigung.

Co to jest zaświadczenie o zwolnieniu Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG)?
Jeżeli wykonawca robót budowlanych przedłoży zleceniodawcy zaświadczenie o zwolnieniu z podatku od robót budowlanych, ma on prawo do tego, aby zleceniodawca wypłacił mu uzgodnioną wcześniej kwotę bez potrącania podatku od robót budowlanych.

Jeżeli wykonawca nie złożył wniosku o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku lub nie uzyskał zgody właściwego organu podatkowego, podatek budowlany w wysokości 15% musi zostać potrącony z kwoty faktury i odprowadzony do urzędu skarbowego (§ 48d EStG). Jeśli urząd skarbowy nie może stwierdzić otrzymania płatności, odpowiedzialność ponosi wykonawca, a nie klient.

Pobór podatku budowlanego u źródła bez zaświadczenia o zwolnieniu
Zaświadczenie o zwolnieniu z urzędu skarbowego zwalnia przedsiębiorcę budowlanego z podatku u źródła. Jeśli takie zaświadczenie jest dostępne, wykonawca budowlany na zlecenie właściciela otrzymuje pełną uzgodnioną kwotę faktury netto.

Bez zaświadczenia o zwolnieniu fakty wyglądałyby następująco. Właściciel budynku zleca wykonawcy budowlanemu wzniesienie konstrukcji. Strony uzgadniają kwotę 100.000 euro (kwota netto) jako kwotę faktury końcowej. Klient płaci wykonawcy 85.000 euro. Potrąca 15.000 euro (15%) jako podatek u źródła od robót budowlanych. Wpłaca je do właściwego urzędu skarbowego.

Firma budowlana musi skorzystać z oficjalnie określonego formularza, aby zadeklarować i zapłacić podatek budowlany. Zarejestrowany podatek budowlany należy wpłacić do urzędu skarbowego najpóźniej do 10. dnia następnego miesiąca. Kolejny miesiąc odnosi się do czasu, w którym faktura wykonawcy budowlanego została opłacona przez właściciela budynku.

Nawiasem mówiąc, obowiązek zapłaty podatku u źródła istnieje tylko wtedy, gdy budynek znajduje się w Niemczech, a klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o podatku VAT. Dotyczy to również sytuacji, gdy budowana nieruchomość ma zostać wynajęta po zakończeniu budowy. W przypadku późniejszego zasiedlenia przez właściciela, przepisy ustawy o podatku od potrąceń budowlanych nie mają zastosowania.
Nasza kancelaria zajmuje się zarówno wnioskowaniem o uzyskanie zaświadczenia Freistellungsbescheinigung, jak i ewentualnym ubieganiem się o zwrot potrąconego wcześniej podatku.

Tags: No tags

Comments are closed.